dr Kamila Słupska

Doktor, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania naukowe:

Znaczenie, rola i przeobrażenia tradycyjnych  środowisk wychowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodzieży (w tym jej pasji i zainteresowań – akcent położony na uczestnictwo w kulturze, szczególnie – kontekst czytelnictwa i znaczenia książki w codziennej egzystencji człowieka, aktywności wolnoczasowej, szans życiowych i możliwości realizowania własnych aspiracji). Ponadto formy wsparcia oferowane w sytuacjach trudnych, z uwzględnieniem organizacji pozarządowych jako aktywnych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

Publikacje:

Egalitaryzacja szans kształcenia młodzieży jako problem społeczny III Rzeczypospolitej, Poznań 2012.

Animacja środowiska a edukacja i wychowanie na potrzeby jutra (współ red.), Gniezno 2010.

Wartość wykształcenia w opinii współczesnej młodzieży, (w:) Wartości i postawy młodzieży polskiej, tom 2, red. D. Walczak-Duraj, Łódź 2009.

Społeczna pedagogika młodości i młodzieży, (w:) Funkcje pedagogiki społecznej czasu teraźniejszego (mitu, wolności i młodej demokracji), red. T. Frąckowiak, K. Marzec-Holka, A. Radziewicz-Winnicki,  Próby i Szkice Humanistyczne tom 4 (1), Poznań – Środa Wlkp. 2010.

Młodzież jako kategoria społeczna i młodość jako okres życia, (w:) Socjalizacja dysocjacyjna w doświadczeniu indywidualnym i społecznym. Inspiracje teoretyczne i próby pedagogicznych ingerencji, red. J. Modrzewski,
A.  Matysiak-Błaszczyk, Poznań- Kalisz, 2012;

Uczestnictwo w kulturze współczesnej młodzieży. Młody człowiek jako odbiorca  i twórca treści (widz i kreator), (w:) Młodzież w dobie przemian społeczno – kulturowych, red. K. Segiet, Poznań 2015.

Pasje:

literatura – czytanie i rozmowa na jej temat