Pedagogika środowiskowa i animacja środowisk lokalnych

Profil absolwenta

Absolwent specjalności Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych studiów I stopnia wyposażony jest we właściwą wiedzę przydatną do profesjonalnego pełnienia roli animatora społecznego – kreatywnego uczestnika środowiskowych działań edukacyjnych, dążącego do takich zmian społeczno – kulturalnych środowiska lokalnego, które wzmacniają struktury społeczeństwa obywatelskiego. Jego uwaga skupiona jest na budowaniu kapitału społecznego, który można wykorzystać dla rozwoju społeczności lokalnej. W tym kontekście przygotowany jest do efektywnego zachęcania członków społeczności do angażowania się w lokalną działalność, samopomoc, wolontariat. Posiada wysoki poziom świadomości dotyczący szczególnej wartości roli podmiotów trzeciego sektora w aktywizacji środowiska lokalnego. Potrafi rozwijać sieci kontaktów z podmiotami trzech sektorów (publicznego, pozarządowego i rynkowego).

Absolwent specjalności Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych posiada ponadto inne przydatne dla przyjętej roli zawodowej umiejętności. Do szczególnie ważnych należą m.in.: umiejętności diagnozowania różnej natury problemów w biernych i zaniedbanych społecznościach lokalnych, umiejętność kreowania dialogu społecznego, umiejętności negocjacyjne, umiejętność zarządzania ludzkimi zasobami, umiejętność zdobywania funduszy, umiejętności integrowania środowisk oraz wzmacniania więzi międzyludzkich, umiejętności współdziałania z instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi. Przygotowany jest również do kreowania i promowania programów profilaktycznych, edukacyjnych, opracowania i przeprowadzania kampanii ogólnospołecznych (w trakcie dyskusji studenci m.in. przygotowują i publicznie omawiają projekty, ucząc się budować wspólną wizję przedsięwzięcia, pokonywać trudności z układaniem biznesplanu, jak również szukać pomysłów na pozyskanie realnych źródeł wsparcia, wykorzystując umiejętności trenowane w trakcie warsztatów).

Absolwent jest gotowy do aktywizacji (ożywiania) lokalnej społeczności, zna etapy pracy w środowisku lokalnym, a także posiada wiedzę z zakresu współpracy i partnerstw. Jest wykwalifikowany do prowadzenia profesjonalnej animacji społecznej na czterech poziomach: – z członkami społeczności, by pomóc im stać się bardziej aktywnymi; – z lokalnymi grupami organizacjami, by pomóc im zaistnieć, rozwinąć się i być bardziej skutecznymi; – z sieciami grup i organizacji, by pomóc im współpracować i zyskać zbiorową siłę; – z władzami publicznymi, specjalistycznymi agencjami i biznesem, by pomóc im zrozumieć dynamikę życia społeczności lokalnej, pośredniczyć w udzielanym przez nich wsparciu oraz zwiększyć szansę świadczenia przez nich usług w optymalnym stopniu zaspokajających potrzeby społeczności.

Specjalność Pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych przeznaczona jest dla osób otwartych na aktywność społeczną, chętnych inicjować i realizować – w obszarze społeczności lokalnej – zadania animacyjne w zakresie przedsiębiorczości, samorządności i pomocy, zagłębionych szeroko w nurcie edukacji środowiskowej. Chodzi o działania nastawione na: zmianę społeczną środowiska lokalnego, wyzwalanie w nim i budowanie kapitału społecznego, rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu społecznego, wspomaganie rozwoju jednostek i zbiorowości oraz budowanie ich aktywności społecznej.

Potencjalne miejsca pracy:

 • domy kultury (miejskie, gminne, dzielnicowe);
 • świetlice środowiskowe;
 • ogniska wychowawcze;
 • placówki opiekuńczo – wychowawcze (socjalizacyjne, interwencyjne i typu rodzinnego);
 • instytucje pomocy społecznej;
 • środowiskowe domy samopomocy;
 • domy młodzieży;
 • kluby seniora;
 • świetlice w szpitalach na oddziałach dziecięcych lub w szpitalach dziecięcych;
 • ośrodki kuratorskie;
 • kolonie, półkolonie, obozy;
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz szeroko pojętej aktywizacji jednostek, grup i społeczności lokalnych;

Koordynatorzy i opiekunowie specjalności

 • koordynator specjalności: dr Kamila Słupska
 • koordynator różnic programowych: dr Astrid Tokaj
 • opiekun roku: mgr Maciej Zychowicz
 • opiekun praktyk: mgr Paulina Głowacka